skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Chương trình đào tạo đại học

Chương trình đào tạo đại học

--------------------- ĐÀO TẠO SINH VIÊN ---------------------
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
-      Triết lý giáo dục

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
 (Áp dụng từ K65)
- Quản lý đất đai (Mã số: 07.85.01.03).

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
 (Áp dụng từ K62)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
 (Áp dụng từ K60)
-      Chuẩn đầu ra chương trình Địa lý tự nhiên (Mã số: 52.44.02.17).
Địa lý tự nhiên. Chất lượng cao (Mã số: 52.44.02.17)
- Địa lý tự nhiên (Mã số: 52.44.02.17)
- Quản lý đất đai (Mã số: 52.85.01.03)
- Khoa học thông tin địa không gian. 
-      Ngành Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH (Áp dụng K57, K58, K59)
Đề cương học phần chương trình đào tạo Quản lý đất đai

MẪU VĂN BẢN HỖ TRỢ
- Quy định về tổ chức thi học kì
- Quy định về trách nhiệm của sinh viên trong kì thi học kì
- Quy định về trách nhiệm của cán bộ trong kì thi học kì
- Quy định về ra đề và chấm thi học kì
- Quy định về nhận đề thi học kì
Quy trình phúc khảo
- Mẫu đề thi học kì
- Mẫu đáp án học kì.  
- Mẫu khóa luận tốt nghiệp tiếng Việt
- Mẫu khóa luận tốt nghiệp tiếng Anh.
Lịch tiếp sinh viên
QUY CHẾ ĐÀO TẠO
- Quy chế đào tạo 5115 năm 2014.
Quyết định 685 năm 2013 về sửa đổi quy chế 3079 
- Quy chế đào tạo 3079 năm 2010
- Quy chế đào tạo 3413 năm 2007
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
-      Chương trình đào tạo 2012
-      Chương trình đào tạo 2015

CÔNG VĂN VÀ QUYẾT ĐỊNH