skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Giới thiệu về tuyển sinh sau đại học

Giới thiệu về tuyển sinh sau đại học

Khoa Địa lý hàng năm tuyển sinh 2 đợt đối với các chương trình đào tạo bậc thạc sỹ và tiến sỹ.
1. Các chuyên ngành đào tạo thạc sỹ:

  • Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  • Quản lý đất đai
  • Địa lý tự nhiên
  • Địa lý học 
  • Bản đồ Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
>> Xem thông báo tuyển sinh thạc sỹ mới nhất tại đây

2. Các chuyên ngành đào tạo tiến sỹ:
  • Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  • Địa lý tự nhiên
  • Bản đồ, viễn thám và Hệ thông tin địa lý
  • Quản lý đất đai  
>> Xem thông báo tuyển sinh tiến sỹ mới nhất tại đây