skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Hỗ trợ học bổng cho Nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội

Hỗ trợ học bổng cho Nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin chi tiết về học bổng xin theo dõi tại đường dẫn dưới đây: 

http://vnu.edu.vn/upload/vanban/2018/05/18/QD-1600_Ho-tro-hoc-bong-cho-NCS.PDF