skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Kế hoạch đào tạo ĐH

Kế hoạch đào tạo ĐH

Sinh viên có thể tham khảo Kế hoạch giảng dạy dự kiến theo từng học kỳ của Chương trình đào tạo để lựa chọn những học phần phù hợp. 

- Kế hoạch CTĐT ngành Địa lý tự nhiên theo từng HK

- Kế hoạchCTĐT ngành Quản lý đất đai theo từng HK

- Kế hoạch CTĐT ngành Khoa học thông tin địa không gian theo từng HK

-
Kế hoạch CTĐT ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản theo từng HK