skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Kí hợp đồng tạo nguồn với NCS Đặng Hữu Liệu

Kí hợp đồng tạo nguồn với NCS Đặng Hữu Liệu

NCS Đặng Hữu Liệu đã được nhà Trường kí hợp đồng tạo nguồn vào đầu tháng 10/2017 với vị trí công việc dưới đây.


BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  1. Thông tin công việc

            Chức danh nghề nghiệp: Cán bộ giảng dạy

            Đơn vị: Địa nhân văn và Kinh tế sinh thái, Khoa Địa lý

            Lãnh đạo quản lý trực tiếp: Chủ nhiệm Bộ môn và Chủ nhiệm Khoa

  1. Nhiệm vụ cụ thể

STT

Nhiệm vụ

Sản phẩm đầu ra

  1. Nhiệm vụ giảng dạy

Giảng dạy môn học: Địa lý học, Địa lý thế giới và khu vực, Cơ sở quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ, Địa lý nông nghiệp và kinh tế trang trại, Địa lý công nghiệp và đô thị

Kết quả đánh giá điểm bộ phận và cuối kì cho các lớp môn học tham gia

Biên soạn bài giảng và giáo trình liên quan đến các hướng: Địa lý vùng, Địa lý nông nghiệp và kinh tế trang trại, Địa lý công nghiệp và đô thị

Bài giảng/ giáo trình/ sách chuyên khảo

Chuẩn bị nội dung và tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập ngoài trời phần địa lý nhân văn: Thực tập thiên nhiên, thực tập Cơ sở địa lý

Tài liệu hướng dẫn thực tập ngoài trời về Địa lý nhân văn; Kết quả hướng dẫn thực tập Cơ sở địa lý, Thực tập thiên nhiên  cho sinh viên

Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hiện niên luận, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo nghiên cứu khoa học

Các báo cáo khoa học sinh viên và khóa luận của sinh viên tham gia hướng dẫn

  1. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (nhà nước, ĐHQGHN, cơ sở) theo hướng “Địa lý học”, “Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường” do các cán bộ của Bộ môn và Khoa chủ trì

Các báo cáo khoa học, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa học

Nghiên cứu và đề xuất các đề án, đề cương đề tài các cấp theo hướng “Địa lý học”, “Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

 

Đề cương đề án, đề tài, bài báo

 

  1. Nhiệm vụ khác

3.1.

Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ

Chứng chỉ

3.2.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm khoa Địa lý  và Chủ nhiệm Bộ môn giao

 

  1. Mối quan hệ công việc

STT

Cá nhân – bộ phận/ đơn vị

Nội dung

1

Ban Chủ nhiệm Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tham gia công tác hỗ trợ đào tạo, tổ chức hội thảo khoa học

2

Các cán bộ giảng dạy của Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Thực hiện công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

3

Các cán bộ, nghiên cứu viên của Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học; các hoạt động bổ trợ cho công tác quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý sinh viên.

4

Giảng viên và nghiên cứu viên của các Khoa, Trung tâm nghiên cứu khác của Trường ĐH KHTN

Phối hợp nghiên cứu khoa học và giảng dạy đào tạo sinh viên

  1. Chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành công việc

STT

Tiêu chí

Đánh giá

1

Mức độ 1: Hoàn thành công việc được giao

Hoàn thành đủ

2

Mức độ 2: Hoàn thành tốt công việc được giao

Hoàn thành tốt

3

Mức độ 3: Hoàn thành xuất sắc công việc được giao

Hoàn thành xuất sắc

  1. Tiêu chuẩn công việc

STT

Tiêu chuẩn

Yêu cầu

1

Trình độ đào tạo

-  Có học vị tiến sĩ chuyên ngành Địa lý học.

- Những người chưa có học vị tiến sĩ cần đáp ứng một trong các điều kiện:

+ Tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi chuyên ngành Địa lý nhân văn tại các trường công lập

+ Có học vị thạc sĩ chuyên ngành Địạ lý học (và tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi tại các trường công lập).

- Đã kí hợp đồng lao động tạo nguồn cấp Khoa trong thời gian ít nhất 06 tháng.

2

Các khóa học chuyên môn

Các khóa học chuyên môn phù hợp với chuyên ngành tuyển dụng

3

Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh – Tương đương trình độ IELTS 6.0 trở lên

4

Tin học

Sử dụng thành thạo chương trình Word, Excel, PowerPoint, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nghiên cứu giảng dạy

5

Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến chuyên ngành; Đào tạo hướng dẫn sinh viên, đã có công bố khoa học liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng

6

Kỹ năng

Kĩ năng nghiên cứu khoa học, tổ chức và tư vấn các dự án khoa học

Điều tra xã hội học

Sử dụng các phần mềm chuyên ngành: mapinfo, ArcGIS, SPSS

7

Phẩm chất

Có phẩm chất đạo đức tốt, cẩn thận kiên trì, nhiệt tình trong công việc

8

Ngoại hình, sức khỏe

Có đủ sức khỏe, không có khuyết tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp.

9

Giới tính

Ưu tiên nam giới

 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2017

CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

  1. TS. PHẠM QUANG TUẤN