skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Lịch dạy trực tuyến Khoa địa lý (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

Lịch dạy trực tuyến Khoa địa lý (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

Khoa Địa lý gửi đến toàn thể sinh viên lịch dạy trực tuyến  tuần từ 16/3/2020 đến 20/3/2020
1. Học phần Xử lý số liệu đo đạc
Mã lớp Google Classroom: teic2ct
Link học google meet: https://meet.google.com/mkc-xpgb-way?pli=1&authuser=0
Thời gian: Thứ 2 (16/3/2020) từ 9h00 - 11h50