skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Lịch học trực tuyến ngày thứ 6 (13/3/2020)

Lịch học trực tuyến ngày thứ 6 (13/3/2020)

Khoa Địa lý gửi đến toàn thể sinh viên lịch dạy trực tuyến ngày thứ 6 (13/3/2020)
1. Học phần môn Đánh giá đất và Quy hoạch sử dụng đất

Mã lớp học:mdkh4ri

Thời gian học: Thứ 6 (13/3/2020): 8h - 10h00 và 15h00 - 17h00

2. Học phần Cơ sở và Lịch sử quản lý đất đai

Mã lớp học: obfknw4

Link meeting: https://meet.google.com/jca-rvnb-wtn


Thời gian học: Thứ 6 (13/3/2020): 8h - 12h00