skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Lịch trình đào tạo 2016-2017

Lịch trình đào tạo 2016-2017

Lịch trình đào tạo 2016-2017
Căn cứ vào công văn số 1052/ĐHQGHN-ĐT ngày 19/04/2016 của ĐHQGHN về việc xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2016-2017, Trường ĐHKHTN thông báo lịch trình đào tạo năm học 2016-2017.
Ban Giám Hiệu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai các hoạt động về đào tạo và công tác học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 theo lịch trình.
kehoachdaotaonamhoc2016.pdf