skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông báo 01 - Hội nghị KHSV 2018

Thông báo 01 - Hội nghị KHSV 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐỊA LÝ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 THÔNG BÁO 01

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN 2018

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu Khoa học trong sinh viên ngành Địa lý - Quản lý đất đai, Ban chủ nhiệm Khoa Địa lý dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên ngành Địa lý – Quản Lý Đất Đai năm 2018 vào khoảng 23 – 27/04/2018. Để chuẩn bị cho Hội nghị, Ban chủ nhiệm Khoa đề nghị các Bộ môn, Chủ nhiệm các lớp phổ biến cho các sinh viên năm cuối của các Bộ môn và các sinh viên năm thứ 2,3 của Khoa.

Thời hạn nộp:

 • Tóm tắt (Abstract): Hạn cuối ngày 08/04/2018. Tóm tắt gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh BẮT BUỘC theo format trong file đính kèm (Template_KHSV_2018.docx)
 • Sinh viên năm cuối tập hợp và nộp theo Bộ môn cho các cán bộ phụ trách:
  • Bộ môn STCQ&MT: Dư Vũ Việt Quân
  • Bộ môn BD&VT: Phạm Văn Mạnh
  • Bộ môn ĐNV&KTST: Nguyễn Thị Hà Thành
  • Bộ môn ĐM&ĐLB: Phạm Thị Phương Nga
  • Bộ môn ĐC: Phạm Sỹ Liêm
  • Bộ môn CNĐC: Lê Phương Thúy
 • Sinh viên năm thứ 2,3 tập hợp gửi cho BỘ MÔN của Thầy/Cô hướng dẫn theo danh sách trên
 • Báo cáo hoàn chỉnh: Hạn nộp sẽ được thông báo trong THÔNG BÁO 02. File số và bản in gửi cho cán bộ phụ trách giống mục trên.

Ban chủ nhiệm Khoa khuyến khích các em sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và trình bày tại Hội nghị, nhằm bước đầu trang bị các kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng  trình bày trước Hội nghị. 

TRƯỞNG KHOA         

 


PGS.TS Phạm Quang Tuấn