skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông báo bình xét "Gương Mặt Tiêu Biểu ĐHQGHN" năm 2017

Thông báo bình xét "Gương Mặt Tiêu Biểu ĐHQGHN" năm 2017

Đề nghị các đơn vị tiến hành bình xét danh hiệu "Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN" năm 2017, theo thông báo tại đây.