skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông tin tuyển sinh các ngành học của Khoa Địa Lý năm 2018

Thông tin tuyển sinh các ngành học của Khoa Địa Lý năm 2018


Thông tin chi tiết về các ngành học được tuyển sinh năm 2018 của Khoa địa lý - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội được cung cấp dưới đây: 

- Ngành Địa lý Tự nhiên

- Ngành Quản lý Đất đai

- Ngành Khoa học Thông tin Địa không gian