skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông tin về việc thay đổi danh mục ngành/chuyên ngành tại ĐHQGHN

Thông tin về việc thay đổi danh mục ngành/chuyên ngành tại ĐHQGHN

  • Quyết định về việc chuyển đổi các ngành, chuyên ngành đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội: Tải xuống
  • Danh mục chuyên ngành thay đổi của ĐH KHTN: Tải xuống