skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Tổ chức quản lý giảng dạy, học tập năm học 2016 -2017

Tổ chức quản lý giảng dạy, học tập năm học 2016 -2017

Tổ chức quản lý giảng dạy, học tập năm học 2016 -2017
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học KHTN hướng dẫn việc tổ chức quản lý giảng dạy học tập trong năm học 2016-2017 đối với các CTĐT đại học chính quy như sau:
1. Thời khóa biểu đăng kí học phần và tổ chức học phần
2. Giảng dạy trên lớp
3. Kiểm tra đánh giá học phần
4. Điểm của học phần
5. Tổ chức kì thi phụ
6. Đăng kí học lại, học cải thiện
7. Tổ chức kì học phụ
8. Xếp loại học lực
9. Xử lý học vụ
10. Điều kiện được xét tốt nghiệp
11. Việc tính giờ giảng dạy

17.02.02-VI_2016-2017.pdf