skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Chiến lược phát triển của Đại học Khoa học tự nhiên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Chiến lược phát triển của Đại học Khoa học tự nhiên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Tiếp tục đọc

# Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo Đại Hoc

Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo Đại Hoc

Tiếp tục đọc

# Quy chế đào tạo ở ĐH QGHN năm 2010

Quy chế đào tạo ở ĐH QGHN năm 2010

Tiếp tục đọc