Trang chủ    Liên hệ         
 
  Giới thiệu
  Tin tức
  Thông tin sinh viên
  Đào tạo
  Nghiên cứu khoa học
  Hợp tác quốc tế
  Thư viện điện tử
  Hoạt động đoàn thể
  Thư viện ảnh
  Diễn đànNgười online: 9

Số lượt truy cập: 1,859,748

Mẫu nhận xét khóa luận tốt nghiệp - Phản biện 2012 (29/05/2012)

Bản nhận xét khoá luận tốt nghiệp
(Của giáo viên phản biện)
Tên đề tài KLTN: ................................................................................................. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................
Ngành: ....................... Sinh viên thực hiện: .......................................................
Giáo viên hướng dẫn: .........................................................................................
Họ và tên người nhận xét: ....................................................
Học hàm, học vị: ....................................................................
Cơ quan công tác: .................................................................. ...............................................................................................

1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài: .............................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

2. Về mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

3. Các phương pháp nghiên cứu và cơ sở tài liệu thực hiện đề tài: ................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

4. Nội dung chính của các chương và các kết quả đã đạt được: .......................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

5. Cấu trúc và hình thức trình bày của KLTN: ...................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

6. Kết luận và đánh giá (thang điểm 10, chi tiết tới 0,5 điểm):........................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Các tin khác
 
  • Mẫu nhận xét khóa luận tốt nghiệp - Hướng dẫn 2012 (05/2012)
  •  
  • Qui định về học bổng khuyến khích học tập, khuyến khích tài năng, khuyên khích phát triển đối với sinh viên hệ đại học chính qui (02/2012)
  •  
  • Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN hệ đại học chính quy ngành Địa lý, Địa chính năm 2011 (05/2011)
  •  

    ^ Lên đầu trang   |   Trang chủ   |   Diễn đàn   |   Liên hệ   |   Email
    Copyright by Faculty of Georaphy - VNU, 2008. All right reserverd.