skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Nguyễn Hữu Duy

Nguyễn Hữu Duy

(ảnh)

TS. Nguyễn Hữu Duy

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: huuduy151189@gmail.com

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Địa nhân văn và Quy hoạch


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=kSU1KioAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Thông tin trên ORDID: