skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức


Ban lãnh đạo Khoa
1. Trưởng Khoa: PGS.TS. Bùi Quang Thành - Phụ trách chung, Tổ chức cán bộ, Hợp tác và phát triển
2. Phó Trưởng Khoa: TS. Hoàng Thị Thu Hương - Phụ trách Khoa học Công nghệ, Kiểm định chất lượng, Cơ sở vật chất
3. Phó Trưởng Khoa: TS. Phạm Sỹ Liêm - Phụ trách Đào tạo (Đại học và Sau đại học), Công tác sinh viên, Truyền thông

Văn phòng Khoa

Các Bộ môn và Trung tâm
1. Bộ môn Sinh thái Cảnh quan và Môi trường. 
2. Bộ môn Địa mạo và Địa lý - Môi trường biển. 
3. Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin. 
4. Bộ môn Quản lý đất đai. 
5. Bộ môn Địa Nhân văn và Quy hoạch. 
6. Bộ môn Công nghệ và Thông tin đất đai. 
7. Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng Viễn thám và Hệ thông tin địa lý.