skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Văn bản, biểu mẫu

Văn bản, biểu mẫu

QUY CHẾ ĐÀO TẠO

1. Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN (tại đây)

2. Quy chế về công tác học sinh, sinh viên của ĐHQGHN (tại đây)

3. Quy chế đào tạo thạc sỹ của ĐHQGHN (tại đây)

4. Quy chế đào tạo tiến sỹ của ĐHQGHN (tại đây)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

1. KCT ngành Địa lý tự nhiên năm 2020

2. KCT ngành Quản lý đất đai năm 2022

3. KCT ngành Khoa học thông tin địa không gian 2020

4. KCT ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản năm 2020