skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Bùi Ngọc Tú

Bùi Ngọc Tú

(ảnh)

ThS. Bùi Ngọc Tú

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: tubui140195@gmail.com

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Công nghệ và thông tin đất đai


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?authuser=4&user=pAXcPF0AAAAJ

Thông tin trên ORDID: