skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Bùi Quang Thành

Bùi Quang Thành

PGS.TS. Bùi Quang Thành

Năm sinh: 

Vị trí công tác: Trưởng Khoa

Số điện thoại:

Email: qthanh.bui@gmail.com

Phòng làm việc: 437-T1, Phòng Trưởng Khoa

Đơn vị: Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin


Môn học giảng dạy:

  • GIS
  • Viễn thám
  • Học máy

Lĩnh vực nghiên cứu:

Ứng dụng công nghệ địa thông tin, phân tích không gian và học máy trong thay đổi sử dụng đất/độ che phủ đất và mối quan hệ với sinh kế địa phương, nhà ở đô thị, tai biến thiên nhiên, và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.


Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com.vn/citations?user=AYYi-LsAAAAJ&hl=vi

Thông tin trên ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5059-9731