skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Đặng Văn Bào

Đặng Văn Bào

(ảnh)

PGS.TS Đặng Văn Bào

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: dangvanbao@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Địa mạo và Địa lý – Môi trường biển


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=vi&authuser=6&user=NlYkTd4AAAAJ

Thông tin trên ORDID: