skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Đỗ Trung Hiếu

Đỗ Trung Hiếu

(ảnh)

TS. Đỗ Trung Hiếu

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: dotrunghieu@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Địa mạo và Địa lý – Môi trường biển


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=LW0rW0oAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

Thông tin trên ORDID: