skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Dương Thị Thủy

Dương Thị Thủy

(ảnh)

TS. Dương Thị Thủy

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: duongthithuy@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Địa nhân văn và Quy hoạch


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&authuser=1&user=MYzoArEAAAAJ

Thông tin trên ORDID: