skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Lê Phương Thúy

Lê Phương Thúy

(ảnh)

TS. Lê Phương Thúy

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: lephuongthuy@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Công nghệ và thông tin đất đai


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com.vn/citations?hl=vi&user=y7JaEJUAAAAJ

Thông tin trên ORDID: