skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Mẫn Quang Huy

Mẫn Quang Huy

(ảnh)

PGS.TS Mẫn Quang Huy

Năm sinh:

Vị trí công tác: Trưởng bộ môn

Số điện thoại:

Email: mqhuy@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Công nghệ và thông tin đất đai


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com.vn/citations?user=yksCaowAAAAJ&hl=vi

Thông tin trên ORDID: