skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Ngô Văn Liêm

Ngô Văn Liêm

(ảnh)

TS. Ngô Văn Liêm

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: liemnv@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Địa mạo và Địa lý – Môi trường biển


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=2gG2HP4AAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&sortby=pubdate

Thông tin trên ORDID: