skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Nguyễn Đình Minh

Nguyễn Đình Minh

(ảnh)

PGS.TS Nguyễn Đình Minh

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: ndminhvnu@yahoo.com

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Otm__KQAAAAJ

Thông tin trên ORDID: