skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

ThS. Nguyễn Quang Minh

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: nguyenquangminh.geo@gmail.com

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar:

Thông tin trên ORDID: