skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thanh Huyền

(ảnh)

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Năm sinh:

Vị trí công tác: 

Số điện thoại:

Email: nguyenthithanhhuyen@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Văn phòng Khoa