skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Phạm Sỹ Liêm

Phạm Sỹ Liêm

TS. Phạm Sỹ Liêm

Năm sinh:

Vị trí công tác: Phó trưởng Khoa / Giảng viên

Số điện thoại: 0902 222 142

Email: phamsyliem@gmail.com

Phòng làm việc: 439-T1, Phòng BLĐ Khoa

Đơn vị: Bộ môn Quản lý đất đai


Quá trình đào tạo:

• Kỹ sư Địa chính, 2008, Trường ĐH quản lý đất đai Mátx-cơ-va, LB Nga
• Tiến sỹ Quản lý đất đai, 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Môn học giảng dạy:

• Định giá đất và bất động sản
• Quản lý thị trường bất động sản
• Chính sách pháp luật về bất động sản
• Kinh tế đô thị và bất động sản
• Môi giới bất động sản

Lĩnh vực nghiên cứu:

• Mô hình định giá đất, xây dựng vùng giá trị đất đai
• Hệ thống quản lý giá đất
• Chuyển đổi đất đai và thay đổi giá trị đất
• Phân tích thị trường bất động sản
• Chính sách bất động sản


Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=UdJpaiMAAAAJ