skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Phạm Thị Phin

Phạm Thị Phin

(ảnh)

TS. Phạm Thị Phin

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: phamthiphin@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Quản lý đất đai


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_Xme_vUAAAAJ&hl=vi&oi=ao

Thông tin trên ORDID: