skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Phạm Thị Phương Nga

Phạm Thị Phương Nga

(ảnh)

ThS. Phạm Thị Phương Nga

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: phamthiphuongngahus@gmail.com

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Địa mạo và Địa lý – Môi trường biển


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&authuser=2&user=qKm6fGkAAAAJ

Thông tin trên ORDID: