skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Phạm Văn Mạnh

Phạm Văn Mạnh

(ảnh)

TS. Phạm Văn Mạnh

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: manh10101984@gmail.com

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=Rxum8kIAAAAJ&hl=vi

Thông tin trên ORDID: