skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Phạm Viết Thành

Phạm Viết Thành

(ảnh)

ThS. Phạm Viết Thành

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: pvthanh996@gmail.com

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar:

Thông tin trên ORDID: