skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Trần Quốc Bình

Trần Quốc Bình

PGS.TS Trần Quốc Bình

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: tranquocbinh@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Công nghệ và thông tin đất đai


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=TgFkheYAAAAJ

Thông tin trên ORDID: