skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Trần Văn Trường

Trần Văn Trường

(ảnh)

TS. Trần Văn Trường

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: tranvantruong@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=93BdUzUAAAAJ&hl=en

Thông tin trên ORDID: