skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Bộ phận Văn phòng

Bộ phận Văn phòng

Bộ phận văn phòng 

1. Các cán bộ đang công tác 

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

- Ngày và nơi sinh: 16/05/1977, Hà Nội

- Học hàm, học vị: CN/2000/ĐHQG Hà Nội

- Thời gian công tác tại văn phòng khoa: từ 2000 đến nay

- Liên hệ: +84 243 858 1420; nguyenthithanhhuyen@hus.edu.vn 

NGUYỄN THÁI HÀ

- Ngày và nơi sinh: 25/09/1975, Hà Nội

- Học vị, học hàm: CN/1997/ĐHQG HN, ThS/2018/ĐHQG HN

- Thời gian công tác tại văn phòng khoa: Từ 2010 đến nay

- Liên hệ: +84 243 858 1420; nguyenthaiha.75@gmail.com 

 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

- Ngày và nơi sinh: 08/12/1972, Hà Nội

- Học hàm, học vị: CN/1998/ ĐHQG Hà Nội

- Thời gian công tác tại văn phòng khoa: từ 1996 đến nay

- Liên hệ: +84 243 858 1420; phamthiphuongthao@hus.edu.vn 

HOÀNG THỊ THÚY

- Ngày và nơi sinh: 08/09/1990, Hưng Yên

- Học hàm, học vị: TS/2022/ĐHQG Hà Nội

- Thời gian công tác tại văn phòng khoa: từ 2022 đến nay

- Liên hệ: +84 243 858 1420; hoangthuy.hus@gmail.com 2. Các cán bộ đã công tác tại văn phòng khoa

NGUYỄN THỊ THÔNG

- Ngày và nơi sinh: 15/9/1949, Vĩnh Phú

- Thời gian công tác tại văn phòng khoa: từ 1998 đến 2005

- Liên hệ: 02438528808.

NGUYỄN ĐỨC LINH

- Ngày và nơi sinh: 19/08/1952, Thanh Hóa

- Học hàm, học vị: CN/1981/ĐHTH Hà Nội

- Chuyên môn: chuyên viên

- Thời gian công tác tại văn phòng khoa: từ 1996 đến 2012

- Liên hệ: 0915656576; nguyenduclinhdl@gmail.com 

TRẦN HOÀNG YẾN

- Ngày và nơi sinh: 06/11/1959, Hà Nội

- Học hàm, học vị: CN/1992/ĐHTH Hà Nội

- Chuyên môn: NCV

- Thời gian công tác tại văn phòng khoa: từ 1980 đến 2014

- Liên hệ: 043 8585584 


LÊ THỊ HỒNG

- Ngày và nơi sinh: 20/9/1960

- Học vị, học hàm: CN/2002/ĐHQG Hà Nội; ThS/2007/ĐHQG Hà Nội

- Chuyên môn: Quản lý đất đai.

- Thời gian công tác tại văn phòng khoa: từ 1997 đến 2016

- Liên hệ: 0913306549; lethihongdc@gmail.com 

ĐẶNG THỊ NGỌC

- Ngày và nơi sinh: 24/06/1986, Nam Định

- Học hàm, học vị: CN/2009; ThS/2012

- Thời gian công tác tại văn phòng khoa: từ 2009 đến 2012

- Liên hệ: 01665518507; dangngoc2406@gmail.com 

ĐỖ TRUNG HIẾU

- Ngày và nơi sinh: 05/02/1986, Yên Bái

- Học hàm, học vị: CN/2009/ĐHQG Hà Nội; ThS/2013/ĐHQG Hà Nội

- Thời gian công tác tại văn phòng khoa: từ 2010 đến 2022

- Liên hệ: +84 243 858 1420; trunghieu.hus@gmail.com