skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Chương trình đào tạo đại học

Chương trình đào tạo đại học

--------------------- ĐÀO TẠO SINH VIÊN ---------------------
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
-      Triết lý giáo dục

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
 (Áp dụng từ K60)
-      Chuẩn đầu ra chương trình Địa lý tự nhiên (Mã số: 52.44.02.17).
Địa lý tự nhiên. Chất lượng cao (Mã số: 52.44.02.17)
- Địa lý tự nhiên (Mã số: 52.44.02.17)
- Quản lý đất đai (Mã số: 52.85.01.03)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH (Áp dụng K57, K58, K59)
Đề cương học phần chương trình đào tạo Quản lý đất đai

MẪU VĂN BẢN HỖ TRỢ
- Quy định về tổ chức thi học kì I. 2016 - 2017
- Quy định về trách nhiệm của sinh viên trong kì thi học kì I. 2016 - 2017
- Quy định về trách nhiệm của cán bộ trong kì thi học kì I. 2016 - 2017
- Quy định về ra đề và chấm thi học kì I. 2016 - 2017
- Quy định về nhận đề thi học kì I. 2016 - 2017
- Mẫu đề thi học kì I. 2016 - 2017
- Mẫu đáp án học kì I. 2016 - 2017.  
- Mẫu khóa luận tốt nghiệp tiếng Việt. 2016 - 2017
- Mẫu khóa luận tốt nghiệp tiếng Anh. 2016 - 2017
 
QUY CHẾ ĐÀO TẠO
- Quy chế đào tạo 5115 năm 2014.
Quyết định 685 năm 2013 về sửa đổi quy chế 3079 
- Quy chế đào tạo 3079 năm 2010
- Quy chế đào tạo 3413 năm 2007
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Chương trình đào tạo 2012
- Chương trình đào tạo 2015