skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 Department of Geography Khoa Địa Lý 

 

Chương trình đào tạo đại học

Chương trình đào tạo đại học

--------------------- ĐÀO TẠO SINH VIÊN ---------------------
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
- Triết lý giáo dục

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
 (Áp dụng từ K60)
- Chuẩn đầu ra chương trình Địa lý tự nhiên (Mã số: 52.44.02.17).
Địa lý tự nhiên. Chất lượng cao (Mã số: 52.44.02.17)
- Địa lý tự nhiên (Mã số: 52.44.02.17)
- Quản lý đất đai (Mã số: 52.85.01.03)
 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH (Áp dụng K57, K58, K59)
 
MẪU VĂN BẢN HỖ TRỢ
- Quy định về tổ chức thi học kì I. 2016 - 2017
- Quy định về trách nhiệm của sinh viên trong kì thi học kì I. 2016 - 2017
- Quy định về trách nhiệm của cán bộ trong kì thi học kì I. 2016 - 2017
- Quy định về ra đề và chấm thi học kì I. 2016 - 2017
- Quy định về nhận đề thi học kì I. 2016 - 2017
- Mẫu đề thi học kì I. 2016 - 2017
- Mẫu đáp án học kì I. 2016 - 2017.  
- Mẫu khóa luận tốt nghiệp tiếng việt. 2016 - 2017
- Mẫu khóa luận tốt nghiệp tiếng anh. 2016 - 2017
 
QUY CHẾ ĐÀO TẠO
- Quy chế đào tạo 2014
- Quy chế đào tạo 2010
- CV 6058 - Về tổ chức chương trình tiên tiến