skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Chương trình đào tạo sau đại học

Chương trình đào tạo sau đại học

--------------------- ĐÀO TẠO TIẾN SỸ ---------------------
 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 
- Bản đồ viễn thám (Mã số: 62.44.02.14)
- Địa lý tự nhiên (Mã số: 62.44.02.17)
- Địa mạo và cổ địa lý (Mã số: 62.44.02.18)
- Quản lý tài nguyên và môi trường (Mã số: 62.85.01.01)
- Quản lý đất đai (Mã số: 62.85.01.03)
 
MẪU VĂN BẢN HỖ TRỢ
- Mẫu 01 - Biên bản Seminar
- Mẫu 02 - Đơn xin bảo vệ cấp cơ sở
- Mẫu 03 - Lý lịch khoa học Nghiên Cứu Sinh
- Mẫu 04 - Đồng tác giả
- Mẫu 05 - Quy cách luận án
- Mẫu 06 - Nhận xét của cán bộ hướng dẫn
- Mẫu 07 - Công văn của Khoa
- Mẫu 08 - Nhận xét của phản biện
- Mẫu 09 - Nhận xét luận án tiến sĩ
- Mẫu 10 - Chương trình buổi bảo vệ
- Mẫu 11 - Biên bản bảo vệ cấp cơ sở
- Mẫu 12 - Phiếu đánh giá cấp cơ sở
- Mẫu 13 - Quyết nghị cấp cơ sở
- Mẫu 14 - Công văn của Khoa
- Mẫu 15 - Đơn xin bảo vệ cấp ĐHQG
- Mẫu 16 - Danh sách đọc tóm tắt luận án
- Mẫu 17 - Thông tin luận án tiến sĩ
- Mẫu 18 - Danh sách hội đồng cấp ĐHQG
- Mẫu 19 - Chương trình bảo vệ luận án cấp ĐHQG
- Mẫu 20 - Biên bản bảo vệ cấp ĐHQG
- Mẫu 21 - Quyết nghị cấp ĐHQG
- Mẫu 22 - Nhận xét luận án và nhận xét thông tin luận án
- Mẫu 23 - Bản tổng hợp ý kiến nhận xét
- Mẫu 24 - Trích yếu luận án tiếng việt và tiếng anh
- Mẫu 25 - Xác nhận sửa chữa luận án
- Mẫu 26 - Tập danh mục công trình
- Mẫu 27 - Báo cáo tiến độ Nghiên Cứu Sinh
- Mẫu đơn xin gia hạn
- Mẫu thủ tục bảo vệ luận văn
- Hướng dẫn đăng tin bảo vệ cấp ĐHQG
- Hướng dẫn 5980 về đánh giá và chấm luận án
- CV 143 - Bổ sung hướng dẫn 5980 về nộp hồ sơ công nhận học vị tiến sỹ
- CV 255 - Bổ sung hướng dẫn 5980 về hồ sơ bảo vệ cấp ĐHQG
- Hướng dẫn sau khi có quyết định bảo vệ
- Danh mục hồ sơ cấp ĐHQG
 
QUY CHẾ ĐÀO TẠO
- Quy định về luận án và bảo vệ luận án tiến sĩ
Quy chế 4555 về đào tạo tiến sĩ.
 
--------------------- ĐÀO TẠO THẠC SỸ ---------------------
 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
 
MẪU VĂN BẢN HỖ TRỢ
- Mẫu 01 - Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sỹ
- Mẫu 02 - Danh sách hội đồng chấm luận văn
- Mẫu 03 - Bảng kết quả học tập
- Mẫu 04 - Bảng kết quả môn chung
- Mẫu 05 và 06 - Thông tin luận văn tiếng việt và tiếng anh
- Mẫu 07 - Lý lịch khoa học của học viên
- Mẫu 08 - Quyết định thành lập hội đồng
- Mẫu 09 - Biên bản bảo vệ luận văn thạc sỹ
- Mẫu 10 - Phiếu thông tin của học viên
- Mẫu 11 - Giấy xác nhận chỉnh sửa luận văn
- Mẫu luận văn
- Mẫu thủ tục bảo vệ luận văn
- Mẫu đơn xin gia hạn
 
QUY CHẾ ĐÀO TẠO 
- Quy chế đào tạo Thạc sỹ ở Đại học Quốc gia Hà Nội
- Quy trình đánh giá luận văn Thạc sỹ ở Đại học Quốc gia Hà Nội