skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Danh sách sinh viên

Danh sách sinh viên

- Danh sách sinh viên lớp K50, Khóa 2005 - 2009 

- Danh sách sinh viên lớp K51, Khóa 2006 - 2010 

- Danh sách sinh viên lớp K52, Khóa 2007 - 2011 

- Danh sách sinh viên lớp K53, Khóa 2008 - 2012 

- Danh sách sinh viên lớp K54, Khóa 2009 - 2013 

- Danh sách sinh viên lớp K55, Khóa 2010 - 2014 

- Danh sách sinh viên lớp K56 Địa Chính, Khóa 2011 - 2015 

- Danh sách sinh viên lớp K56 Địa Lý, Khóa 2011 - 2015 

- Danh sách sinh viên lớp K57 Địa Lý Tự Nhiên, Khóa 2012 - 2016 

- Danh sách sinh viên lớp K57 Quản Lý Đất Đai, Khóa 2012 - 2016 

- Danh sách sinh viên lớp K58 Địa Lý Tự Nhiên, Khóa 2013 - 2017 

- Danh sách sinh viên lớp K58 Quản Lý Đất Đai, Khóa 2013 - 2017 

- Danh sách tổng hợp sinh viên các Khóa từ K55 đến nay