skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 Department of Geography Khoa Địa Lý 

 

Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

Cơ cấu tổ chức cán bộ Khoa Địa Lý

1 PGS. TS. Phạm Quang Tuấn Trưởng Khoa
2 TS. Bùi Quang Thành Phó Trưởng Khoa
3 TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó Trưởng Khoa
4 GS. TS. Nguyễn Cao Huần Trưởng bộ môn Sinh Thái Cảnh Quan và Môi Trường
5 GS. TS. Trương Quang Hải Trưởng bộ môn Địa Nhân Văn và Kinh Tế Sinh Thái
6 PGS. TS. Đặng Văn Bào Trưởng bộ môn Địa Mạo, Địa Lý và Môi Trường Biển
7 PGS. TS. Trần Văn Tuấn Trưởng bộ môn Địa Chính
8 PGS. TS. Trần Quốc Bình Trưởng bộ môn Công Nghệ Địa Chính
9 PGS. TS. Đinh Thị Bảo Hoa Trưởng bộ môn Bản Đồ Viễn Thám
10 TS. Nguyễn Thị Hà Thành Phó Trưởng bộ môn Địa Nhân Văn và Kinh Tế Sinh Thái
11 TS. Phạm Thị Phin Phó Trưởng bộ môn Địa Chính
12 TS. Mẫn Quang Huy Chủ Tịch Công Đoàn
13 ThS. Nguyễn Quang Minh Phó Chủ Tịch Công Đoàn
14 PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch Cán Bộ
15 PGS. TS. Nguyễn Đình Minh Cán Bộ
16 ThS. Nguyễn Xuân Linh Cán Bộ
17 ThS. Lê Phương Thúy Cán Bộ
18 CN. Phạm Lê Tuấn Cán Bộ
19 PGS. TS. Vũ Văn Phái Cán Bộ
20 ThS. Phạm Thị Phương Nga Cán Bộ
21 CN. Hoàng Văn Trọng Cán Bộ
22 ThS. Trịnh Thị Kiều Trang Cán Bộ
23 KS. Phạm Sỹ Liêm Cán Bộ
24 ThS. Đỗ Thị Tài Thu Cán Bộ
25 TS. Hoàng Thị Thu Hương Cán Bộ
26 GVC. Vũ Thị Hoa Cán Bộ
27 ThS. Dương Thị Thủy Cán Bộ
28 TS. Trần Văn Trường Cán Bộ
29 ThS. Dư Vũ Việt Quân Cán Bộ
30 Ths. Hoàng Tuấn Anh Cán Bộ
31 Ths. Nguyễn Quốc Huy Cán Bộ
32 CN. Nguyễn Đức Linh Cán Bộ
33 TS. Phạm Quang Anh Cán Bộ
34 ThS. Đặng Thị Ngọc Cán Bộ
35 CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền Cán Bộ
36 CN. Nguyễn Thái Hà Cán Bộ
37 ThS. Đỗ Trung Hiếu Cán Bộ
38 ThS. Hứa Thanh Hoa Cán Bộ
39 Phạm Thị Phương Thảo Cán Bộ