skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

 

PGS. TS. Phạm Quang Tuấn (Assoc Prof.Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Trưởng Khoa
Dean
PGS.TS. Bùi Quang Thành (Assoc Prof.Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Phó Trưởng Khoa
Vice-Dean
TS. Hoàng Thị Thu Hương (Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Phó Trưởng Khoa
Vice-Dean
GS. TS. Nguyễn Cao Huần (Prof.Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Trưởng bộ môn Sinh Thái Cảnh Quan và Môi Trường
Head of Dept of Landscape Ecology and Environment
GS. TS. Trương Quang Hải (Prof.Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Trưởng bộ môn Địa Nhân Văn và Quy hoạch
Head of Human geography and Planning
PGS. TS. Đặng Văn Bào (Assoc.Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Trưởng bộ môn Địa Mạo, Địa Lý và Môi Trường Biển
Head of Dept of Geomorphology - marine geography

PGS. TS. Trần Văn Tuấn (Assoc.Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Trưởng bộ môn Quản lý đất đai
Head of Dept of Land Management
PGS. TS. Trần Quốc Bình (Assoc.Dr) 
Lý lịch khoa học - CV
Trưởng bộ môn Công Nghệ và Thông tin đất đai
Head of Dept of Land Informatics
PGS. TS. Đinh Thị Bảo Hoa (Assoc.Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Trưởng bộ môn Bản Đồ và Địa thông tin
Head of Dept of Cartography and Geoinformatics
TS. Nguyễn Thị Hà Thành (Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
TS. Phạm Thị Phin (Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
PGS.TS. Mẫn Quang Huy (Assoc.Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
ThS. Nguyễn Quang Minh (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch (Assoc.Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
PGS. TS. Nguyễn Đình Minh (Assoc.Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
ThS. Nguyễn Xuân Linh (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
ThS. Lê Phương Thúy (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
CN. Phạm Lê Tuấn (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
PGS. TS. Vũ Văn Phái (Assoc.Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
ThS. Phạm Thị Phương Nga (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
CN. Hoàng Văn Trọng (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
ThS. Trịnh Thị Kiều Trang (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
KS. Phạm Sỹ Liêm (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
ThS. Đỗ Thị Tài Thu (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
GVC. Vũ Thị Hoa (MSc - Senior Lecturer)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
ThS. Dương Thị Thủy (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
TS. Trần Văn Trường (Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
ThS. Dư Vũ Việt Quân (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
Ths. Nguyễn Quốc Huy (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
TS. Ngô Văn Liêm
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
TS. Phạm Quang Anh (Dr)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
ThS. Đặng Thị Ngọc (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff

ThS. Phạm Văn Mạnh

Lý lịch khoa học - CV

Cán Bộ
Staff

ThS. Đặng Hữu Liệu
Lý lịch khoa học - CV

Cán Bộ
Staff
ThS. Đỗ Trung Hiếu (MSc)
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff
Phạm Thị Phương Thảo
Lý lịch khoa học - CV
Cán Bộ
Staff