skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Liên hệ

Liên hệ

Ban lãnh đạo Khoa

Trưởng Khoa: PGS.TS. Bùi Quang Thành

Email: thanhbq@vnu.edu.vn
Tel: +84 243 858 1420

Phó Trưởng Khoa: TS. Hoàng Thị Thu Hương

Email: huonghtt@hus.edu.vn
Tel: +84 243 858 1420

Phó Trưởng Khoa: TS. Phạm Sỹ Liêm
Email: phamsyliem@hus.edu.vn
Tel: 0902 222 142


Cán bộ hỗ trợ

Trợ lý giáo vụ: Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền
Email: nguyenthithanhhuyen@hus.edu.vn
Tel: +84 243 858 1420

Trợ lý sau đại học: Cô Hoàng Thị Thúy
Email: hoangthuy.hus@gmail.com
Tel: 098 1939966

Trợ lý công tác sinh viên: Thầy Phạm Lê Tuấn

Email: phamletuan@hus.edu.vn
Tel: 


Thư viện Khoa: Cô Phạm Thị Phương Thảo
Email: phamthiphuongthao@hus.edu.vn
Tel: