skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Liên hệ

Liên hệ

Văn phòng Khoa 

Trợ lý giáo vụ:
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Email: nguyenthithanhhuyen@hus.edu.vn
Tel: +84 243 858 1420

Tài chính:
Nguyễn Thái Hà
Email: nguyenthaiha.75@gmail.com
Tel: +84 243 858 1420

Trợ lý sau đại học: 
ThS: Đỗ Trung Hiếu
Email: trunghieu.hus@gmail.com
Tel: +84 243 858 1420