skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo

Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo

Khoa Địa lý, tiền thân là Khoa Địa lý - Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và phát triển, khẳng định vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học về Địa lý và Quản lý đất đai hàng đầu Việt Nam, một địa chỉ đào tạo có thương hiệu, được xã hội ghi nhận và người học tin tưởng.

Với những truyền thống và thành tựu đã đạt được, Khoa Địa lý rất vinh dự được lựa chọn đánh giá 02 chương trình đào tạo theo hệ thống đánh giá của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng giúp Khoa được nhìn nhận lại hoạt động đào tạo của mình một cách khách quan, đồng thời tạo động lực cho việc cải tiến và phát triển chương trình, đáp ứng nhu cầu xã hội và đạt được vị trí uy tín trong khu vực về Địa lý, Quản lý đất đai,...

Năm 2017, ngành Địa lý tự nhiên hoàn thành chương trình đánh giá kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của hệ thống đánh giá AUN-QA. Năm 2020, ngành Quản lý đất đai tiếp tục hoàn thành chương trình đánh giá kiểm định chất lượng theo hệ thống đánh giá này.


Các văn bản liên quan đến kiểm định chất lượng dưới đây:

1. Ngành Địa lý tự nhiên
Chứng chỉ AUN Địa lý tự nhiên 2017

2. Ngành Quản lý đất đai
Chứng chỉ AUN Quản lý đất đai 2020