skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Cơ Hội Học Bổng

News

# Quỹ học bổng Đinh Thiện Lý 2021 - 2022

Tiếp tục đọc

# Quỹ học bổng YAMADA, Nhật Bản năm học 2020 - 2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các Khoa về Chương trình xét cấp học bổng từ Quỹ học bổng YAMADA, Nhật Bản năm học 2020 - 2021...

Tiếp tục đọc

# Chương trình học bổng Vingroup 2020 - 2021

Tiếp tục đọc

# Chương trình học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các Khoa Chương trình học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân) năm học 2020 - 2021 như sau

Tiếp tục đọc

# Học bổng Quỹ Học bổng và Văn hóa VN 2020 - 2021 cho sinh viên năm nhất

Tiếp tục đọc

# Học bổng Mitsubishi 2020 - 2021

Năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 5 suất học bổng Mitsubishi

Tiếp tục đọc

# Học bổng Poso 2020 - 2021

Năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 2 suất học bổng từ Quỹ học bổng Posco

Tiếp tục đọc

# Học bổng Yamada 2019-2020

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi là học bổng Yamada) năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau:

Tiếp tục đọc

# Học bổng Vingroup

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình
học bổng của Tập đoàn Vingroup (gọi là học bổng Vingroup) năm học 2019-2020 cho sinh viên ĐHQGHN như sau:

Tiếp tục đọc

# Học bổng BIDV năm học 2019-2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các Khoa Chương trình học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân) năm học 2019 - 2020 như sau:

Tiếp tục đọc

# Học bổng Mitsubishi năm học 2019-2020

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo
Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau:

Tiếp tục đọc

# Học bổng Quỹ Đào Minh Quang

Trường Đại học KHTN thông báo về việc xét chọn học bổng Quỹ Đào Minh Quang năm học 2018-2019.

Tiếp tục đọc