skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Giới thiệu về đào tạo đại học

Giới thiệu về đào tạo đại học

Khoa Địa lý đã đào tạo được hàng nghìn cử nhân thuộc 2 ngành Địa lý và Địa chính (đổi tên thành Địa lý tự nhiên và Quản lý Đất đai từ năm 2012).

Trước thế mạnh về nguồn nhân lực, trước nhu cầu thực tiễn và trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Khoa Địa lý xây dựng thành công ngành đào tạo Khoa học thông tin địa không gian vào năm 2017. Đây là ngành đào tạo đi sâu vào các giải pháp về KHCN trong quản lý tài nguyên và môi trường, và các vấn đề chung của xã hội.

Năm 2019, Khoa Địa lý tiếp tục mở thành công CTĐT thí điểm Quản lý phát triển đô thị và bất động sản. Đây là ngành đào tạo liên ngành, giải quyết các bài toán trong quản lý phát triển đô thị gắn với quản lý phát triển bất động sản.

Đào tạo ở bậc đại học hiện nay của Khoa bao gồm 04 ngành:

1. Địa lý tự nhiên

2. Quản lý đất đai

3. Khoa học thông tin địa không gian

4. Quản lý phát triển đô thị và bất động sản

Sinh viên của Khoa Địa lý khi ra trường đã khẳng định chất lượng đổi mới của công tác đào tạo và đã phát huy hiệu quả rất tốt trong các lĩnh vực khác nhau của công cuộc đổi mới đất nước, nhiều cán bộ đến nay đã có cương vị lãnh đạo ở các cơ quan nhà nước cũng như giám đốc các công ty kinh doanh.


>> Xem thêm các văn bản về Đào tạo tại đây