skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Giới thiệu về đào tạo sau đại học

Giới thiệu về đào tạo sau đại học

Trong thời kỳ 1995-2000, công tác đào tạo sau đại học của Khoa Địa lý nói chung đã có những bước tiến lớn, thay đổi cả về chất và lượng. Theo sự chỉ đạo của ĐHQG HN và của Trường ĐH KHTN, tập thể các cán bộ Khoa với sự hợp tác với một số cán bộ ở các khoa và các cơ quan khác đã xây dựng hoàn thiện khung chương trình đào tạo sau đại học, trước tiên cho hai mã số đã có từ trước là: “Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên” (Hiện nay là Quản lý Tài nguyên và Môi trường) và “Địa mạo và Cổ địa lý”. Sau đó khung chương trình đào tạo sau đại học còn được tiếp tục soạn thảo cho các mã số khác như Địa lý tự nhiên, Địa chính, Bản đồ - Viễn thám và Hệ thông tin địa lý, Địa lý học.

Để góp phần đào tạo và xây dựng đội ngũ chuyên gia Địa chính chất lượng cao có trình độ lý luận, có kiến thức về công nghệ Địa chính hiện đại, có khả năng chủ động triển khai những nhiệm vụ thực tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô, có tầm nhìn chiến lược trong quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai quốc gia, đáp ứng được những đòi hỏi thực tế của ngành, theo sự chỉ đạo của Khoa Địa lý, Bộ môn Địa chính đã phối hợp với các cán bộ đầu ngành của Tổng cục Địa chính (cũ) xúc tiến việc chuẩn bị mở hệ đào tạo Sau đại học ngành Địa chính. Ngày 27 tháng 2 năm 2001, Bộ trưởng Bộ Gáo dục và Đào tạo đã giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sỹ ngành Địa chính (hiện nay là Quản lý đất đai) cho Trường ĐH KHTN. Khoa Địa lý, Bộ môn Địa chính đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cộng tác viên ở Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài Nguyên - Môi Trường) tiến hành đào tạo thạc sĩ ngay trong năm 2001.

Đào tạo trình độ thạc sỹ hiện nay của Khoa bao gồm 5 chuyên ngành:

  1. Địa lý học 
  2. Bản đồ Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
  3. Địa lý tự nhiên
  4. Quản lý tài nguyên và Môi trường
  5. Quản lý đất đai

Đào tạo trình độ tiến sỹ hiện nay của Khoa bao gồm 4 chuyên ngành:

  1. Quản lý tài nguyên và Môi trường
  2. Quản lý đất đai
  3. Bản đồ Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
  4. Địa lý tự nhiên