skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

TS Quản lý đất đai

TS Quản lý đất đai

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Chuyên Ngành: Quản lý Đất đai


Khung chương trình đào tạo


STT

Mã số

học phần

Tên học phần

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

Số

tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

các học phần

tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

PHẦN 1. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

I.1

Các học phần tiến sĩ

9

 

 

 

 

I.1.1

Bắt buộc

6

 

 

 

 

         1          

GEO8052

Tài nguyên đất Việt Nam và những vấn đề hiện đại trong quản lý, sử dụng đất 

Land resourse of Vietnam and modern problems in land management and land use

3

20

10

15

 

         2          

GEO8053

Các công nghệ hiện đại trong quản lý đất đai

Modern technologies for land administration

3

20

10

15

 

I.1.2

Tự chọn

3/9

 

 

 

 

         3          

GEO8054

Quản trị đất đai

Land governance

3

15

15

15

 

         4          

GEO8055

Chính sách phát triển thị trường bất động sản

Policy for development of real estate market

3

20

10

15

 

         5          

GEO 8056

Chất lượng và chuẩn về dữ liệu đất đai

Land data quality and data standards

3

20

10

15

 

I.2

Ngoại ngữ học thuật nâng cao

(chọn 1 trong các thứ tiếng sau)

4

 

 

 

 

         6          

ENG8001

Tiếng Anh học thuật nâng cao (Advanced Academic English)

4

 

 

60

 

RUS8001

Tiếng Nga học thuật nâng cao (Advanced Academic Rusian)

4

 

 

60

 

FRE8001

Tiếng Pháp học thuật nâng cao (Advanced Academic French)

4

 

 

60

 

WES8001

Tiếng Đức học thuật nâng cao (Advanced Academic German)

4

 

 

60

 

CHI8001

Tiếng Trung Quốc học thuật nâng cao (Advanced Academic Chinese)

4

 

 

60

 

I.3

Các chuyên đề tiến sĩ gắn với chuyên ngành Quản lý đất đai

NCS cần thực hiện 3 chuyên đề (chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3) theo yêu cầu của chương trình đào tạo. Dưới đây là các hướng chuyên đề phù hợp với chuyên ngành đào tạo do hội đồng khoa học chuyên ngành đưa ra mang tính chất gợi ý cho NCS thực hiện. Nghiên cứu sinh có thể xây dựng các chuyên đề với tên gọi khác phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài của mình, sau khi được hội đồng khoa học và giáo viên hướng dẫn thông qua

 6/18   

 

 

 

 

         7          

GEO8057

Lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu quản lý đất đai

Theory and practice in land administration research

2

 

 

30

 

         8          

GEO8058

Chính sách, pháp luật đất đai cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và đô thị

Land policy and legislation for rural and urban development

2

 

 

30

 

         9          

GEO8059

Quy hoạch sử dụng đất đai bền vững

Land use planning for sustainable development

2

 

 

30

 

        10         

GEO8060

Quy hoạch không gian sử dụng đất cho phát triển đô thị, nông thôn

Spatial land use planning for rural and urban development

2

 

 

30

 

        11         

GEO8061

Chính sách tài chính đất đai  Fiscal policy of land

2

 

 

30

 

        12         

GEO8062

Thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản

Real estate market and land use right market

2

 

 

30

 

        13         

GEO8063

Quản lý hành chính đất đai và vấn đề phát triển các dịch vụ công về đất đai

Land administration and development issues of public services on land

2

 

 

30

 

        14         

GEO8064

Hạ tầng thông tin đất đai

Land information infrastructure

2

 

 

30

 

        15         

GEO8065

Xử lý và phân tích dữ liệu bằng GIS phục vụ ra quyết định về đất đai

Data processing and data analysis for land-related decision making

2

 

 

30

 

I.4

Tiểu luận tổng quan

2

 

 

 

 

        16         

 

Tiểu luận tổng quan

Overview Essay

2

 

 

30

 

II

PHẦN 2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn)

III

PHẦN 3. LUẬN ÁN TIẾN SĨ

75

 

 

 

 

        17         

GEO9005

Luận án tiến sĩ

Doctor thesis

75

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

96