skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

TS Quản lý tài nguyên và môi trường

TS Quản lý tài nguyên và môi trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường

Khung chương trình đào tạo

STT

Mã số

học phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

các học phần

tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

PHẦN 1. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

I.1

Các học phần tiến sĩ

9

 

 

 

 

I.1.1

Bắt buộc

6

 

 

 

 

         1          

GEO8004

Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng núi và cao nguyên

Integrated natural resources and environment management in moutain and plateau regions

3

10

20

15

GEO6003

GEO6001

         2          

GEO8005

Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng đồng bằng và trung du

Integrated management of resources and environment in plain and hillland regions

3

10

20

15

GEO6003

GEO6001

I.1.2

Tự chọn

3/21

 

 

 

 

         3          

GEO8006

Quản lý  tổng hợp tài nguyên và  môi trường đới  bờ  biển

Integrated natural resources and environment management in coastal area/zone

3

15

15

15

GEO6003

GEO6001

         4          

GEO8007

Quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Integrated natural resources and environment management in marine and island areas

3

15

20

10

GEO6003

GEO6001

         5          

GEO8008

Quy hoạch và quản lý tổng hợp lưu vực sông

River basin Planning and Integrated Management

3

15

20

10

GEO6003

GEO6001

         6          

GEO8009

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu chuyên đề và khu vực

Application of Remote sensing and GIS for specific and regional study

3

15

15

15

GEO6003

GEO6001

         7          

GEO8010

Cảnh quan học ứng dụng

Applied  landcape science

3

15

15

15

GEO6003

GEO6001

         8          

GEO8011

Quy hoạch bảo vệ môi trường

Environmental planning and protection

3

15

15

15

GEO6003

GEO6001

         9          

GEO8012

Biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên

Climate change and Natural Hazards

3

15

15

15

GEO6003

GEO6001

I.2

Ngoại ngữ học thuật nâng cao

(chọn 1 trong các thứ tiếng sau)

4

 

 

 

 

        10         

ENG8001

Tiếng Anh

4

0

0

60

 

RUS8001

Tiếng Nga

4

0

0

60

 

FRE8001

Tiếng Pháp

4

0

0

60

 

WES8001

Tiếng Đức

4

0

0

60

 

CHI8001

Tiếng Trung Quốc

4

0

0

60

 

I.3

Các chuyên đề tiến sĩ

6

 

 

 

 

        11         

GEO8001

Lý luận và thực tiễn nghiên cứu tài nguyên và môi trường

Argument and reality in resource and enviromental  study

2

5

20

5

GEO6003

GEO6001

        12         

GEO8002

Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam

Resources, environment and sustainable development in Vietnam

2

10

15

5

GEO6003

GEO6001

        13         

GEO8003

Phương pháp nghiên cứu và đánh giá trong quản lý tài nguyên và môi trường

Research  and  evaluation  methods in  resources   and  environment management

2

5

20

5

GEO6003

GEO6001

I.4

Tiểu luận tổng quan

2

 

 

 

 

        14         

 

Tiểu luận tổng quan

2

0

0

45

 

II

PHẦN 2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn)

III

PHẦN 3. LUẬN ÁN TIẾN SĨ

75

 

 

 

 

        15         

GEO9001

Luận án tiến sĩ

Doctor thesis

75

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

96