skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Đơn vị

Email

1

Đặng Kinh Bắc

TS

Bộ môn Địa mạo và Địa lý – Môi trường biển

kinhbachus@gmail.com

2

Đặng Văn Bào

PGS.TS

Bộ môn Địa mạo và Địa lý – Môi trường biển

dangvanbao@hus.edu.vn

3

Trần Quốc Bình

PGS.TS

Bộ môn Công nghệ và thông tin đất đai

tranquocbinh@hus.edu.vn

4

Nguyễn Hữu Duy

TS

Bộ môn Địa nhân văn và Quy hoạch

huuduy151189@gmail.com

5

Nguyễn Thái Hà

ThS

Văn phòng Khoa

nguyenthaiha.75@gmail.com

6

Trương Quang Hải

GS.TS

Bộ môn Địa nhân văn và Quy hoạch

haitq.ivides@gmail.com

7

Đỗ Trung Hiếu

TS

Bộ môn Địa mạo và Địa lý – Môi trường biển

dotrunghieu@hus.edu.vn

8

Đinh Thị Bảo Hoa

PGS.TS

Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin

dinhthibaohoa@hus.edu.vn

9

Nguyễn Cao Huần

GS.TS

Bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường

huannc52@gmail.com

10

Vũ Khắc Hùng

ThS

Bộ môn Quản lý đất đai

vukhachung@hus.edu.vn

11

Hoàng Thị Thu Hương

TS

Bộ môn Địa nhân văn và Quy hoạch

huonghtt@hus.edu.vn

12

Mẫn Quang Huy

PGS.TS

Bộ môn Công nghệ và thông tin đất đai

mqhuy@hus.edu.vn

13

Nguyễn Quốc Huy

TS

Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin

huyquoc2311@hus.edu.vn

14

Nguyễn Thị Thanh Huyền

CV

Văn phòng Khoa

nguyenthithanhhuyen@hus.edu.vn

15

Vũ Phương Lan

TS

Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin

lanvuphuong.rsc@gmail.com

16

Ngô Văn Liêm

TS

Bộ môn Địa mạo và Địa lý – Môi trường biển

liemnv@hus.edu.vn

17

Phạm Sỹ Liêm

TS

Bộ môn Quản lý đất đai

phamsyliem@gmail.com

18

Đặng Hữu Liệu

ThS

Bộ môn Địa nhân văn và Quy hoạch

danghuulieu@gmail.com

19

Nguyễn Xuân Linh

TS

Bộ môn Công nghệ và thông tin đất đai

thayninh@gmail.com

20

Phạm Văn Mạnh

TS

Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin

manh10101984@gmail.com

21

Nguyễn Đình Minh

PGS.TS

Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin

ndminhvnu@yahoo.com

22

Nguyễn Quang Minh

ThS

Bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường

nguyenquangminh.geo@gmail.com

23

Phạm Thị Phương Nga

ThS

Bộ môn Địa mạo và Địa lý – Môi trường biển

phamthiphuongngahus@gmail.com

24

Đặng Thị Ngọc

TS

Bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường

dangngoc2406@gmail.com

25

Phạm Thị Phin

TS

Bộ môn Quản lý đất đai

phamthiphin@hus.edu.vn

26

Dư Vũ Việt Quân

ThS

Bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường

duvuvietquan@hus.edu.vn

27

Nguyễn Thị Hà Thành

TS

Bộ môn Địa nhân văn và Quy hoạch

nguyenthihathanh@hus.edu.vn

28

Bùi Quang Thành

PGS.TS

Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin

qthanh.bui@gmail.com

29

Phạm Viết Thành

ThS

Bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường

pvthanh996@gmail.com

30

Phạm Thị Phương Thảo

CV

Văn phòng Khoa

phamthiphuongthao@hus.edu.vn

31

Đỗ Thị Tài Thu

TS

Bộ môn Quản lý đất đai

dothitaithu@hus.edu.vn

32

Lê Phương Thúy

TS

Bộ môn Công nghệ và thông tin đất đai

lephuongthuy@hus.edu.vn

33

Hoàng Thị Thúy

TS

Bộ môn Địa mạo và Địa lý – Môi trường biển

hoangthuy.hus@gmail.com

34

Dương Thị Thủy

TS

Bộ môn Địa nhân văn và Quy hoạch

duongthithuy@hus.edu.vn

35

Trịnh Thị Kiều Trang

TS

Bộ môn Quản lý đất đai

trinhthikieutrang@gmail.com

36

Trần Văn Trường

TS

Bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường

tranvantruong@hus.edu.vn

37

Bùi Ngọc Tú

ThS

Bộ môn Công nghệ và thông tin đất đai

tubui140195@gmail.com

38

Trần Văn Tuấn

PGS.TS

Bộ môn Quản lý đất đai

tranvantuan@hus.edu.vn

39

Phạm Lê Tuấn

ThS

Bộ môn Công nghệ và thông tin đất đai

phamletuan@hus.edu.vn

40

Phạm Quang Tuấn

PGS.TS

Bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường

phamquangtuan@hus.edu.vn