skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Định hướng nghiên cứu

Định hướng nghiên cứu

Khoa Địa lý là một trong những đơn vị dẫn đầu trong Trường về nghiên cứu khoa học và phục vụ thực tế. Trong hơn 50 năm qua, cán bộ Khoa Địa lý đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài và chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học Quốc gia, cấp Trường và nhiều đề tài phục vụ sản xuất và bảo về môi trường theo đơn đặt hàng từ các đơn vị địa phương (Tỉnh, Huyện). Đã hoàn thành hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học và công bố hàng trăm bài báo trong các tạp chí trong nước và Quốc tế.

Trong các giai đoạn xây dựng và phát triển, Khoa đã xây dựng được các nhóm nghiên cứu theo hướng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng hiện nay như: Tài nguyên môi trường, Địa mạo và tai biến thiên nhiên, quản lý đất đai, công nghệ địa chính, qui hoach lãnh thổ, Ứng dụng viễn thám & GIS. Những nhóm nghiên cứu này đang là những nhân tố chính thưc hiện các đề tài hợp tác quốc tế, các nghị định thư, và các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ĐHQG và các đề tài địa phương. Đây là nền tảng cho các hợp tác quốc tế với (Hà Lan, Đức, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Canada…).

Bình quân hàng năm, kết quả của các hướng nghiên cứu đã được viết thành sách chuyên khảo, và được công bố bình quân hàng năm 60 bài trên các tạp trí trong nước, hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế. Tuy nhiên còn có những hạn chế trong việc công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp trí quốc tế.

Cùng với sự thay đổi của nhu cầu xã hội và công nghệ mới, trong chiến lược đến 2020 và tầm nhìn đến 2030, Khoa tập trung vào các hướng nghiên cứu chính như sau:

  • Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên phục vụ phát triển bền vững
  • Quy hoạch không gian và quản lý phát triển đô thị - nông thôn
  • Định hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường biển, hải đảo và chủ quyền Quốc gia
  • Chính sách pháp luật trong quản lý đất đai, phát triển đô thị và định giá bất động sản
  • Địa thông tin ứng dụng trong quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường